“Gray”
(the artists: Kimura Taiyo, Majima Tatsuo, Ogino Ryosuke)
sagacho archives, dragged out studio
Tokyo
(photo: Tada Kouji)