“ko-tenten”
switch point, Tokyo
2015
(photo: Shiigi Shizune)